Lisansüstü Eğitim Ve öğretim Uygulama Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADDE 1- (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Gaziantep Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim programlarına başvuru, kabul ve kayıt ile ilgili genel ve özel koşullara ait uygulamaları düzenlemektir.

(2) Bu uygulama esasları; Gaziantep Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

(3) Bu uygulama esasları Yükseköğretim Kurumu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 2-

(1) Bu yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Enstitü: Gaziantep Üniversitesine bağlı enstitüleri,

c)Enstitü Kurulu (EK): Gaziantep Üniversitesine bağlı enstitülerin kurullarını,

d)Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Gaziantep Üniversitesine bağlı enstitülerin yönetim kurullarını,

e)Lisansüstü eğitim: Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitimini,

f)Rektör:  Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,

g)Senato: Gaziantep Üniversite Senatosunu,

h)TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

i)ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

j)EABD: Enstitü Anabilim Dalını,

k)Üniversite: Gaziantep Üniversitesini ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru ve Kabul Koşullarına ilişkin uygulamalar, öğrenci kabulü ve kayıtlar

Kontenjanların Belirlenmesi ve İlanı

MADDE 3- (1) Lisansüstü programlara, doğrudan ve yatay geçiş yoluyla alınacak Türk ve yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları, enstitü anabilim dalı akademik kurulu kararıyla ilgili enstitü akademik takviminde belirtilen tarihlerde belirlenir ve enstitüye iletilir. Gerekli durumlarda EYK kontenjanları yeniden düzenleyebilir ve EYK tarafındanonaylanan kontenjanlar ilgili birimler tarafından ilan edilir[1].

(2) Öğrenci alınacak programlar, kontenjanlar, başvuru ve kabul koşulları, akademik takvime uygun olarak yılda iki defa ilan edilir.

Adaylarda Aranacak Genel Koşullar

MADDE 3- (1)Yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşları, Türk vatandaşı statüsünde başvuru yapabilirler. Bu öğrencilerin tüm işlemleri Türk vatandaşı öğrencilere uygulanan usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

(2) Yüksek lisans programlarına bir lisans diploması olanlar ile lisans eğitimini başarıyla sürdüren ve kayıtlı oldukları dönem sonunda mezun olabilecek durumundaki öğrenciler başvurabilir.

(3) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Doktora Programlarına Lisans Diplomasıyla başvuracakların lisans mezuniyet genel not ortalamasının en az 3.00/4.00( 8/10 veya 80/100) olması gerekir.

(4) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim dallarına hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli (5 yıl) lisans eğitimi yapılan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Fakültesi mezunları ile, Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında başvurduğu EABD da uzmanlık yetkisi kazanmış olanlar yüksek lisans yapmadan doktora programlarına başvurabilirler; bu adayların lisans not ortalamasının 100 (yüz) üzerinden en az 65 (altmışbeş), Tıp Fakültesi mezunlarının ise not ortalamasının 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış) olması gerekir.Üniversite Senatosunun 14.08.2012 tarih ve 17 nolu toplantısında değiştirilmiştir.

Başvurular ve Başvuruda İstenen Belgeler

MADDE 4- (1) Bir öğrenci aynı yarıyılda, aynı enstitü veya farklı enstitülerde, birden fazla programa tercih sırası belirterek başvurabilir, programa kayıt hakkı elde ettiği takdirde sadece bir programa kayıt yaptırabilir.

(2) Üniversitemiz WEB sitesinde yayınlanan Başvuru Formunu doldurur. Aday aşağıda belirtilen evrakları  mülakat sınavında ve/veya kesin kayıt sırasında ibraz etmekle yükümlüdür.

a)     Diploma veya çıkış belgesi (henüz mezun olmamış öğrencilerden başvurduğu yarıyıl sonunda mezun olabileceğini gösterir belge).

b)      Mezun olduğu/olacağı yüksek öğretim kurumundan alınmış olan tüm dersleri ve notları gösterir belgeler.

c)     ALES sonuç belgesi. (Tezli Yüksek Lisansa başvuru yapanlar getireceklerdir.)

d)     İlanda  belirtilen yabancı dil yeterlik belgesi.

 

Adayların Sağlaması Gereken ALES Puanları

MADDE 5- (1) Adayların başvurulan programın puan türünde olmak üzere ALES den veya uluslar arası düzeyde kabul gören eşdeğeri bir sınavdan Tablo 1 de belirtilen puanları almış olmaları gerekir. ALES veya eşdeğeri sınav sonuçlarının geçerlilik süresi Yüksek Öğretim Kurulu kararları doğrultusunda ilanda belirtilir.

 

Tablo 1. Başvuruda istenen en az ALES Puanları

Fen Bilimleri Enstitüsü programlarında istenen en az ALES puanları
  Yüksek Lisans Doktora Lisans Diplomasıyla doktora
ALES-SAY 55 55 70
Sosyal Bilimler Enstitüsü programlarında istenen en az ALES puanları
Puan Türü/Enstitü Anabilim Dalı Yüksek Lisans Doktora Lisans Diplomasıyla doktora

ALES –EA (Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İktisat-İşletme-Uluslararası Tic.ve Loj. İlköğretim Sınıf Öğretmenliği)

55 55 70
ALES-SÖZ (Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Eğitimi, Sosyoloji, Arkeoloji, Tarih, Eğitim Bilimleri) 55 55 70
ALES-SAY (İlköğretim Matematik Öğretmenliği ) 55 55 70
Sağlık Bilimleri Enstitüsü programlarında istenen en az ALES/TUS puanları*
ALES-SAY 55 55 70
ALES-SAY veya EA veya SÖZEL (Beden Eğt. Ve Spor ABD) 55 55 70
TUS (Temel Tıb Bil.) 50 50 50
*Uzmanlık diplomasıyla başvuru yapan adayların da ALES-SAY puanlarını sağlaması gerekir
 

 

Adayların Sağlaması Gereken Yabancı Dil Puanları

MADDE 6- (1)Türkçe eğitim yapan Yüksek Lisans Programlarına başvuruda yabancı dil şartı aranmaz.

(2) Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların Tablo 2 de belirtilen İngilizce dil puanlarını almış olması gerekir.

MADDE 7- (1) Yüksek lisans programına başvuran(İngiliz Dili ve Eğitimi EABD hariç) ve bilimsel düzeyleri programa kabul için yeterli görülen, ancak MADDE 6 da belirtilen dil şartlarını sağlayamayan adaylar Gaziantep Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık sınıfına isterlerse kayıt yaptırabilirler veya 1 yıl süreyle izinli sayılabilirler;

a)        Kayıtlı veya izinli oldukları süre içinde, geçerli sınavlara girerek en az İngilizce dil puanını sağlayanlar programa takip eden ilk dönemde kayıt yaptırarak yüksek lisans öğretimine devam ederler.

b)       Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayanlar yüksek lisans programlarına devam ederler.

c)        Yaz okulu dahil bu şartları sağlayamayanlara BEŞİNCİ BÖLÜM de yer alan hususlar uygulanır.

 (2) Öğretim dili İngilizce olan Doktora Programlarına başvuran (İngiliz Dili ve Eğitimi EABD hariç) ve bilimsel düzeyleri programa kabul için yeterli görülen, MADDE 6 da belirtilen dil şartlarını sağlayamayan ancak  ÜDS den 55 puan almış olan adaylar Üniversite Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce Hazırlık Programı na normal ya da ikinci öğretimde öğrenci olarak kayıt yaptırırlar;

a)        Kayıtlı oldukları süre içinde, geçerli sınavlara girerek en az İngilizce dil puanını sağlayanlar programa takip eden ilk dönemde kayıt yaptırarak doktora öğretimine devam ederler.

b)       Hazırlık sınıfını en az 65 başarı notuyla tamamlayanlar doktora programlarına devam ederler.

c)        Yaz okulu dahil bu şartları sağlayamayanlara BEŞİNCİ BÖLÜM de yer alan hususlar uygulanır.

(3) Gaziantep Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu nda açılacak İngilizce Hazırlık Programı na kayıtlar sadece Güz döneminde yapılır.

 

Tablo 2. Başvuruda istenen en az İngilizce ÜDS puanları

  Yüksek Lisans Doktora
Öğretim Dili Türkçe olan EABD -- 55
Öğretim Dili İngilizce olan EABD* 60(ÜDS** veya YYDS***) 65
İngiliz Dili ve Eğitimi EABD 80 80

*Lisans öğrenimlerini İngilizce dilinde yapan program mezunlarında veya anadili İngilizce olan adaylarda yüksek lisans başvurularında yabancı dil şartı aranmaz[2].

**ÜDS veya ÜDS ye eşdeğerliği üniversitelerarası kurul tarafından kabul edilen sınavlardan alınan puanlar kabul edilir.

***Gaziantep Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan sınav.

 

 

Yabancı Uyruklu Adaylarda Aranan Dil koşulları

MADDE 8- (1) Ülkesinin resmi dili İngilizce olan, yüksek lisansa başvuranadaylardan öğretim dili İngilizce olan programlar için dil şartı aranmaz. Diğer adayların başvuru yaptıkları program için gerekli olan ve MADDE 6-7 de belirtilen dil şartlarını sağlamaları gerekir.

(2) Lisansüstü programlarına başvuru yapan öğrencilerden bilimsel başarı düzeyleri lisansüstü programlara kabul için yeterli görülen, ancak başvurduğu program için zorunlu olan en az İngilizce puanı sağlamayan adaylar, kayıt yaptırarak bir yıl izinli sayılır. Bu öğrenciler isterlerse kendi imkanlarıyla üniversitemiz bünyesinde bulunan dil kurslarından birine katılabilirler. Kayıtlı oldukları süre içinde, geçerli sınavlara girerek en az İngilizce dil puanını sağlayanlar programa takip eden ilk dönemde lisansüstü öğrenimlerine başlarlar.

(3) Türkçe Dil şartını sağlayan ve lisans eğitimini İngilizce olarak tamamlayan adaylar kayıt yaptırdıkları takdirde doktora yeterlik sınavı öncesine kadar gerekli olan yabancı dil puanını sağlayarak eğitimlerine devam ederler.

Bu şartı sağlayamayan öğrencilere BEŞİNCİ BÖLÜM de yer alan esaslar uygulanır.

(4) Tablo 2 de belirtilen ÜDS puanlarına eşdeğerliği bulunmayan uluslar arası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarının eşdeğerliği EK tarafından belirlenir.

MADDE 9- (1) Türkçe eğitim yapılan programlara başvuru yapan adayların aşağıdaki şartlardan birini sağlamaları gerekir;

a)TÖMER Türkçe dil sınavından en az 60 puan alması.

b)Türkçe bildiğini belgelemesi.

c)Anadilinin Türkçe olduğunu belgelemesi.

d)Gaziantep Üniversitesi tarafından yapılacak sınavda başarılı olması.

(2) Bilimsel başarı düzeyleri programa kabul için yeterli olan, ancak Türkçe dil şartını sağlayamayan adaylar programa kabul edilir ve 1(bir) yıl, dil şartını sağlamak üzere izin verilir. Bu süre içinde dil şartını sağlayan adaylar takip eden dönemde programa kayıt yaptırarak öğrenimlerine devam ederler.

 

Başvuruların Değerlendirilmesi

  • MADDE 10-(1)Tezli Yüksek lisans programları için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden ilgili programın puan türünde ALES sınav notunun %50 si, lisans notunun %40 ı ve yapılacak sözlü sınavın %10 u alınarak elde edilen puanlar en yüksek puandan başlanarak sıralamaya konulmak suretiyle öğrencilerin tercih sıraları ve kontenjanlar gözetilerek yapılır. Ancak Tezsiz  yüksek lisans müracaatlarında Gaziantep Üniversitesi Senatosu tafarından aksi belirtilmedikçe ALES puanının kaldırılarak, Lisans diploması not ortalamasının % 80 i ve Sözlü Sınavın %20  si alınarak elde edilen puanlar en yüksek puandan başlayarak sıralamaya konulmak suretiyle öğrencilerin tercih sıraları ve kontenjanlar gözetilerek yapılır.

(2) Yüksek lisans programlarına başvuruların değerlendirilmesinde[3];

(i) Adayın lisans notu, not belgesinde 100 lük sistemde yazılmışsa veya 4 lük not sisteminin 100 lük karşılığı gösterilmiş ise değerlendirme 100 lük sistemindeki notlarla yapılır.

(ii) Adayın lisans notu, not belgesinde 4 lük not sisteminin 100 lük sistemde karşılığı yoksa, sadece 4 lük notu varsa, YÖK ün 100 lük sistemi uygulanır.

(3) Mülakat sınavına giremeyeceğini dilekçe ile bildiren ve mazeretleri ilgili EABD Başkanlığınca kabul edilen adaylar değerlendirmeye alınır, ancak sınav notu sıfır olarak işlem yapılır.

(4) Adayların yüksek lisans programına kabul edilebilmeleri için ortalama puanlarının en az 55 olması gerekir.

MADDE 11-(1) Doktora programları için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden ilgili programın puan türünde ALES sınav notunun %50 si, yüksek lisans notunun %40 ı ve yapılacak sözlü sınavın %10 u alınarak elde edilen puanlar en yüksek puandan başlanarak sıralamaya konulmak suretiyle öğrencilerin tercih sıraları ve kontenjanlar gözetilerek yapılır.

(2) Doktora programlarına başvuruların değerlendirilmesinde[4];

(i) Adayın yüksek lisans notu, not belgesinde 100 lük sistemde yazılmışsa veya 4 lük not sisteminin 100 lük karşılığı gösterilmiş ise değerlendirme 100 lük sistemindeki notlarla yapılır.

(ii) Adayın yüksek lisans notu , not belgesinde 4 lük not sisteminin 100 lük sistemde karşılığı yoksa, sadece 4 lük notu varsa, YÖK ün 100 lük sistemi uygulanır.

(3) Lisans diplomasıyla doktora programına başvurularda yüksek lisans notu yerine lisans notu alınır.

(4) Mülakat sınavına giremeyeceğini dilekçe ile bildiren ve mazeretleri ilgili EABD Başkanlığınca kabul edilen adaylar değerlendirmeye alınır, ancak sınav notu sıfır olarak işlem yapılır.

(5) Adayların doktora programına kabul edilebilmeleri için ortalama puanlarının en az 60 olması gerekir.

MADDE 12-(1)  Temel Tıp Bilimleri programlarına başvuran Tıp Fakültesi mezunları için ALES veya TUS Temel Tıp puanı dikkate alınır. Doktora programı için değerlendirmede ALES veya TUS Temel Tıp puanının %50 si, lisans not ortalamasının %40 ı, yüksek lisansı olanların ise lisans not ortalamasının %20 si ile yüksek lisans not ortalamasının %20 si ve mülakat sonucunun %10 u dikkate alınarak, toplam en az 60 (altmış) puan alanlar arasında sıralama yapılır.

(2) Sıralanan puanların eşitliği halinde ALES puanı yüksek olan öğrenciye öncelik tanınır.

 

Başvuruları Değerlendirmek Üzere Jürilerin Kurulması

MADDE 13- (1) Başvuruları değerlendirmek ve sınavları yapmak üzere, EABD Başkanının önerisi Enstitü Müdürü nün onayı ile her bir anabilim dalı veya bilim dalı için ayrı ayrı 3 ya da 5 kişilik jüriler kurulur.

(2) Jüri üyeleri öğretim üyelerinden ya da doktoralı öğretim görevlilerinden oluşur.

Yabancı Uyruklu Adayların Başvurularının Değerlendirilmesi

MADDE 14- (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvurularının değerlendirmesi; adayların not belgeleri (Transcript) esas alınarak dosyasında bulunan özgeçmişi üzerinden yapılır.

(2) Yabancı uyruklu adayların başvurularını değerlendirmek üzere, EABD Başkanının önerisi Enstitü Müdürü nün onayı ile her bir anabilim dalı veya bilim dalı için ayrı ayrı 3 ya da 5 kişilik jüriler kurulur.

(3) Programa kabul için yeterli bulunan adaylara kabul yazısı gönderilir.

Kabul ve Kayıt

MADDE 15- (1) Lisansüstü eğitim-öğretimine başlayacak öğrencilerin kabul ve kayıt işlemleri Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre yürütülür.

(2) Jüri tarafından yapılan değerlendirmeler EABD Başkan lığınca Enstitüye bildirilir. EYK tarafından karara bağlanan sonuçlar ilan edilir ve öğrenci işleri dairesi başkanlığına iletilir.

(3) Öğrenciler akademik takvimde belirlenen süreler içinde kayıtlarını yaptırırlar. Geçerli mazereti olan öğrencilerin kayıtları EABD Başkan lığının önerisi ve EYK kararıyla belirtilen süreler dışında da yapılabilir.

(4) Lisansüstü eğitiminde kayıt yenileme; öğretim harcı yatırılarak ve ders alma aşamasında ders(ler)e, tez aşamasında ise teze ve uzmanlık alan dersine kayıt yapılarak gerçekleştirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Programlara Kimler Başvurabilir

MADDE 16- (1) Adayların daha önce aldıkları eğitimle ilgili bir programa başvurmaları beklenmektedir. Ancak, farklı programlara başvuran adaylar kabul edildiği takdirde, Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim yönetmeliğinin ilgili maddesi çerçevesinde bilimsel hazırlık programının uygulanabileceğini göz önüne almalıdır.

Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına Başvurular

MADDE 17- (1) Mühendislik Anabilim Dallarına(Endüstri Mühendisliği ABD hariç) başvuracak adayların Mühendislik, Mühendislik-Mimarlık, Mimarlık Fakültesi/Bölümü veya ilgili alanlarından mezun olmaları gerekmektedir.

(2) Endüstri Mühendisliği Anabilim DalınaYüksek Lisans ve Doktora Programlarına yalnızca Mühendislik Fakültesi mezunları başvurabilir.[5]Üniversite Senatosunun 06.12.2011 tarih ve 20 nolu toplantısında değiştirilmiştir.

Endüstri Mühendisliği,Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Programı II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına dört yıllık fakülte/bölüm mezunları başvurabilir.Üniversite Senatosunun 06.12.2011 tarih ve 20 nolu toplantısında değiştirilmiştir.

(3) Fizik Mühendisliği Anabilim Dalına, Fizik, Matematik ve Fizik Eğitimi Bölümü mezunları da başvurabilir.

(4)Gıda Mühendisliği Anabilim Dalına, Mühendislik Fakültesi/Bölümü, Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin/Bölüm ve ilgili bölümlerinden mezunları başvurabilir.Üniversite Senatosunun 08.05.2012 tarih ve 11 nolu toplantısında değiştirilmiştir.

(5) Biyoloji ve Kimya Bölümlerine dört yıllık fakülte/bölüm mezunları başvurabilir.

(6) Matematik Anabilim Dalına, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü veya Matematik Mühendisliği Bölümü mezunları başvurabilir.

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarına Başvuru Koşulları

MADDE 18- (1) Eğitim Bilimleri Ana Bilim DalıDoktora programlarına başvuracak adayların, Eğitim Bilimleri Alanında lisans/yüksek lisans yapmış olmaları gerekir.

(2) Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalları Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinin Sosyal alanlarından mezun olmaları gerekir.

(3) İngiliz Dili ve Eğitimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans programına başvuracak adayların İngiliz Dili ve Eğitimi, Dilbilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümlerinden  mezun olmaları gerekir.

(4)İşletme Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların İşletme Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği gibi mühendislik alanlarından yada en az dört yıl süre ile eğitim veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İdari Bilimler Fakültesi veya Yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen Fakülte ve Yüksekokullardan birini bitirmiş olmaları gerekir.Üniversite Senatosunun 27.11.2012 tarih ve 23 nolu toplantısında değiştirilmiştir.

(5) Tarih Ana Bilim Dalları Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların üniversitelerin Tarih bölümünden mezun olmaları gerekir.

(6) İşletme, İktisat, Tarih ve Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarınabaşvuracak adayların Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmaları gerekir.

(7) Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programınabaşvuracak adaylarınÜniversitelerin 4 yıllık Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Eğitimde Psikolojik Hizmetler ve Psikoloji Programı mezunu olmaları gerekir veya Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlarda Rehber öğretmen olarak fiilen çalışıyor olmaları gerekir.

(8) İktisat, Uluslararası Tic.ve Loj., Sosyoloji ve Eğitim Bilimleri (Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi ile Eğitim Programları ve Öğretim) Ana Bilim Dalları Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmaları gerekir.

(9) Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışma  Yüksek Lisans programına başvuracak adaylarınÜniversitelerin 4 yıllık Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Eğitimde Psikolojik Hizmetler ve Psikoloji Programı mezunu olmaları gerekir.

(10) İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans Programına başvurmak isteyen adayların Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Bölümlerinin Sınıf öğretmenliği  lisans derecelerini almış olmaları veya Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı okullarda sınıf öğretmeni olarak çalışıp lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir.

(11) İlköğretim Matematik Eğitimi Yüksek Lisans Programına başvurmak isteyen adayların Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Bölümü matematik öğretmenliği/eğitimi; Ortaöğretim Bölümü Matematik Öğretmenliği; Fen-Edebiyat Fakültelerinin Matematik Bölümlerinden lisans derecelerine sahip olmaları gerekmektedir.

(12)Temel İslam BilimleriAna Bilim Dalları  tezli Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmaları  gerekir. Temel İslam Bilimleri Tezli  Yüksek Lisans programına başvuracak adayların, son beş yıl içinde girdiği Merkezi Yabancı Dil Sınavından (Arapça KPDS, ÜDS veya YDS eşdeğeri sınavlardan alınan, eşdeğer puanlar kabul edilir.) en az 50 puan  almış olma şartının  eklenmesine, (Kayıt tarihinden itibaren 1 yıl içinde belgesini getirmek şartıyla)Üniversite Senatosunun 14.05.2013 tarih ve 10nolu toplantısında eklenmiştir.

(13) İşletme Ana Bilim Dalı Doktora programlarına başvuracak adayların İşletme alanında yükseklisans yapmış olmak yada en az dört yıl süre ile eğitim veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İdari Bilimler Fakültesi veya Yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen Fakülte ve Yüksekokullardan birini bitirmiş olmaları gerekir.Üniversite Senatosunun 27..11..2012 tarih ve 23nolu toplantısında eklenmiştir.

(14)Sosyoloji  Ana Bilim DalıTezli   Yüksek Lisans programına başvuracak Fakültelerin Sosyoloji, Psikoloji, Antropoloji ve Felsefe bölümlerinden ( 4 yıllık) mezun olmaları gerekir.Üniversite Senatosunun 25.06.2013 tarih ve 13nolu toplantısında eklenmiştir.

(15)Tarih Anabilim dalı Doktora programına başvuracakadayların Tarih Anabilim dalı ve ilgili bilim dalında yüksek lisans yapmış olmaları gerekir. Üniversite Senatosunun 31.07.2013 tarih ve 17nolu toplantısında eklenmiştir.

(16)İletişim ve Toplumsal Dönüşüm Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların fakültelerin Sosyoloji, Antropoloji, Dilbilim, Sanat Tarihi, Tarih, Coğrafya ve Felsefe bölümleri ile İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler Fakülteleri, İletişim ve İletişim Bilimleri Fakültelerinden  ( 4 yıllık) mezun olmaları gerekir.Üniversite Senatosunun 31.07.2013 tarih ve 17nolu toplantısında eklenmiştir.

(17) Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı  Doktoraprogramına lisans diplomasıyla başvuracak adayların eğitimini İlahiyat Fakültesinde tamamlamış olmaları gerekir, Yüksek Lisans diplomasıyla başvuracak adayların  Temel İslam Bilimleri alanında yüksek lisans yapmış olmaları gerekir.Üniversite Senatosunun 13.05.2014 tarih ve 09nolu toplantısında eklenmiştir.

(18) Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı  yüksek lisans programına başvuracak adayların Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Alanında 4 yıllık lisans eğitimi mezunu olmak, ilgili Fakülte ve Yüksekokulların Turizm İşletmeciliği, Konaklama İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, Turist Rehberliği Bölümü, Turizm ve Ticaret Eğitim Fakültesi ya da Turizm Fakültesi mezunu olmaları gerekir .

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına Başvuru Koşulları

MADDE 19-(1)Anatomi Anabilim Dalı

Yüksek lisans : Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunları   başvurabilirler.Üniversite Senatosunun 06.03.2012 tarih ve 06 nolu toplantısında değiştirilmiştir.

Doktora : Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültesi gibi 5 (beş) yıllık eğitim veren fakülte mezunları ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunları ve Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunu olup, Anatomi Anabilim Dalı nda yüksek lisans yapanlar başvurabilirler.Üniversite Senatosunun 06.03.2012 tarih ve 06 nolu toplantısında değiştirilmiştir.

 (2) Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

Yüksek lisans :Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Beden Eğitimi Bölümü mezunları başvurabilirler.

(3) Biyofizik Anabilim Dalı

Yüksek lisans :Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner Fakültesi, Tıp Fakültelerinin Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (4 yıllık), Fen-Edebiyat Fakülteleri ve Eğitim Fakültelerinin Biyoloji, Fizik ve Kimya Bölümleri, Mühendislik Fakültelerinin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Fizik Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği Bölümleri mezunları başvurabilirler.

(4) Biyokimya  Anabilim Dalı

Yüksek lisans : Dört yıllık eğitim veren Mühendislik Fakültesi Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, kimya Bölümü, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner Fakültesi mezunları, Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya ve Biyokimya Bölümleri, Eğitim Fakültelerinin Kimya ve Biyoloji Bölümleri mezunları başvurabilirler.
Doktora : Tıp, Veteriner ve Diş Hekimliği Fakültesi mezunları ile Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında yapılmış bir yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre Biyokimya Dalında  kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olması gereklidir.

(5) Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı

Yüksek lisans :  Fen Fakültesi/Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik ve Matematik, Biyoloji ve Fizik Bölümleri, Tıp Fakültesi, Mühendis Fakültelerinin Bilgisayar Bölümü Mezunları.İstatistik Bölümü dışındaki mezunlardan programa kabul edilenler Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21/a maddesi uyarınca belirtilen asgari şartlara ilaveten Anabilim Dalının uygun gördüğü ve program içerisinde (Ders Katalogunda) yer alan derslerden en az 4 adet ve en az 12 kredilik ders alır.

(6) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

İmmünoloji yüksek lisans programı : Tıp Fakültesi mezunları.

(7) Farmakoloji Anabilim Dalı

Yüksek lisans :Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner Fakülteleri, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği, Fen Fakültesi Biyoloji ve Kimya Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (4 yıllık), Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü mezunları, Anabilim Dalı Akademik Kurulunun uygun göreceği Fakülte ve Bölüm mezunları.

Doktora :Eczacılık, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği, Fen Fakültesi Biyoloji ve Kimya Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (4 yıllık), Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü nden mezun olup, yüksek lisans diploması olanlarla Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunları doktora programına başvurabilirler.

(8) Fizyoloji Anabilim Dalı

Yüksek lisans :Eczacılık, Veteriner, Diş Hekimliği, Tıp Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (4 yıllık), Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık, Deneysel Psikoloji Bölümleri, ve diğer sağlıkla ilgili Fakülte ve dört yıllık Yüksekokullardan mezun olanlar, Anabilim Dalı Akademik Kurulunun uygun göreceği Fakülte ve Bölüm mezunları başvurabilirler.

Doktora:Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Fizyoloji Anabilim Dalı nda yüksek lisans diploması olanlar. Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı  Anabilim dallarından birinde yüksek lisans yapmış olanlar doktora programına başvurabilirler.

(9) Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Yüksek lisans :Bu programa Tıp Fakültesi mezunları ile sağlıkla ilgili Fakültelerin, Yüksekokulların Ebelik ve Hemşirelik, Sağlık Memurluğu, Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olanlar başvurabilir.

(10) Hemşirelik Anabilim Dalı

İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek lisans programı :Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, sağlıkla ilgili dört yıllık Yüksekokul veya Fakülte mezunları ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilir.

Psikiyatri Hemşireliği Yüksek lisans programı :Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, sağlıkla ilgili dört yıllık Yüksekokul veya Fakülte mezunları ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilir.

Halk Sağlığı Yüksek lisans programı :Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, sağlıkla ilgili dört yıllık Yüksekokul veya Fakülte mezunları ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek lisans Programı :HemşirelikYüksekokulu,Sağlık Yüksekokulu, sağlıkla ilgili dört yıllık Yüksekokul veya Fakülte mezunu olma ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olma.

(11) Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Yüksek lisans :Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Biyoloji Bölümleri, Tıbbi Biyoloji Bilimler Bölümü, Tıp, Veteriner, Eczacılık Fakültesi mezunları, Sağlık Yüksekokulları (dört yıllık), Yüksek Hemşirelik ve Ebelik (dört yıllık) mezunları.

(12) Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı

Odyoloji Yüksek lisans programı; Tıp Fakültesi, Psikoloji, İşitme Engelliler (4 yıllık) Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu (4 Yıllık), Eğitim ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin ilgili Bölümleri ve ilgili dallarda yüksek lisans diplomasına sahip olanlar ile Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilirler.

Ses, Konuşma ve Lisan Terapisi (Logopedi) Yüksek lisans programı : Tıp Fakültesi, Psikoloji, İşitme Engelliler (4 yıllık) Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu (4 Yıllık), Eğitim ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin ilgili Bölümleri ve ilgili dallarda yüksek lisans diplomasına sahip olanlar ile Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilirler.

(13) Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Yüksek lisans :Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Fakültesi mezunları, Fen Edebiyat Fakültesi biyoloji Bölümü mezunları ve Anabilim Dalı  Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilirler.

Doktora :Tıp Fakültesi mezunları ve Mikrobiyoloji dalında yüksek lisans derecesine sahip olanlar başvurabilir.

(14) Psikiyatri Anabilim Dalı  (Ruh Sağlığına Destek ve Koruma Yüksek Lisans Programı)

Yüksek lisans :Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik, ebelik (Lisans) Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü ve Diş Hekimliği Fakültesi mezunları başvurabilirler.Üniversite Senatosunun 06.03.2012 tarih ve 06 nolu toplantısında değiştirilmiştir.

(15) Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Yüksek lisans :Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Biyoloji, Kimya, Genetik, Matematik ve Fizik Bölümü mezunları, Mühendislik Fakültesi Gıda, Kimya, Su Ürünleri, Genetik Mühendisliği mezunları, Tıbbi Biyolojik Bilimler mezunları ve Anabilim Dalı Akademik Kurulunun uygun göreceği Fakülte ve Bölüm mezunları.

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora programı:Tıp, Veteriner, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi mezunları, Fen-Edebiyat, Eğitim fakültelerinin Biyoloji, Kimya, Genetik, Genetik Mühendisliği, Tıbbi biyolojik Bilimler bölümü mezunları, Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı herhangi bir Anabilim Dalı ndan  yüksek lisans diploması almış olanlar ve Fen Bilimleri Enstitülerinin Biyoloji Dallarından birinde yüksek lisans diploması almış olanlar doktora programına başvurabilirler.

(16) Ağız,Diş,ÇeneHast. Cer.Anabilim Dalı

Doktora programı:Diş Hekimliği Fakültesi mezunları başvurabilir.

(17) Ortodonti Anabilim Dalı

Doktora programı:Diş Hekimliği Fakültesi mezunları başvurabilir.

(18) Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Doktora programı:Diş Hekimliği Fakültesi mezunları başvurabilir.

(19) Periodontoloji Anabilim Dalı
Doktora programı :Diş Hekimliği Fakültesi mezunları başvurabilir.

(20) Temel Solunum Biyolojisi Yüksek Lisans Programı

Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner Fakülteleri mezunları, Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Biyoloji ve Genetik bölüm mezunları, Tıbbi Biyolojik Bilimler mezunları.

(21) Endodonti Anabilim Dalı[6]

Doktora programı :Diş Hekimliği Fakültesi mezunları başvurabilir.

(22) Pedodonti Anabilim Dalı

Doktora programı :Diş Hekimliği Fakültesi mezunları başvurabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tez Tamamlama Süreleri, Danışman Atama Kriterleri, Tez Tamamlama kriterleri, Yeterlik Sınavları, Ortak Programlar

 

Tez tamamlama süreleri

MADDE 20- (1) Enstitülerde tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi altı yarıyıldır. Bu Yönetmelikte belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede programı tamamlayabilirler.

(2) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için azami 12 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami 14 yarıyıldır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler en erken sekizinci yarıyılın içinde, lisans derecesi ile kabul edilenler en erken onuncu yarıyılın içinde yönetmelikte belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirerek doktora bitirme sınavına girebilirler [7].

Doktora Yeterlik Sınavı

MADDE 21- (1)Doktora yeterlik yazılı ve sözlü sınavlarının yapılışıyla ilgili usul ve esaslar ilgili EK tarafından belirlenir.

Tezsiz yüksek lisans programı yeterlik sınavı

MADDE 22- (1)Normal ve İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı sonunda öğrenci, danışmanının gözetiminde hazırlamış olduğu seminer çalışmasını sunar.

(2) Hazırlamış olduğu seminerin posterini hazırlayarak ilgili enstitüye elektronik dosya olarak iletir.

(3) Bu posterlerin ilgili enstitünün web sayfasında yayınlanır.

Danışman atama kriterleri

MADDE 23- (1)Yüksek lisans tez danışmanları öğretim üye veya doktoralı öğretim görevlileri arasından seçilir. Yüksek lisans tezinin niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

(2) Lisansüstü eğitime yeni kayıt olacak öğrencilerin danışmanları ders ekleme-bırakma süresine kadar belirlenir. Tez konuları ise Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen süre içerisinde belirlenerek tez öneri formu ile enstitüye bildirilir.Üniversite Senatosunun 08.05.2012 tarih ve 11 nolu toplantıda eklenmiştir.Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı atanma ve değiştirme koşulları Enstitü Kurulu tarafından belirlenir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.  Doktora tezlerinde ikinci tez danışmanının doktora derecesine sahip (araştırma görevlisi hariç) olması gerekir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı atama ve değiştirme koşulları ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir.

(3) Fen bilimleri enstitüsü programlarında doktora tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. Doktora öğrencisine danışmanlık yapacak Yardımcı Doçent kadrosundaki öğretim üyelerinin kontenjan talebinde bulunabilmesi için en az bir yüksek lisans öğrencisini mezun etmiş olmasına ve aşağıdaki ölçütlerden en az birini sağlaması gerekir;

a)          SCI veya SCI expanded tarafından taranan dergilerde doktora sonrası yayınlanmış en az 2 adet yayınının bulunması gerekir.

b)         TÜBİTAK, Araştırma Enstitüleri, Avrupa Birliği vb. gibi bilimsel bir kurum ya da kuruluş tarafından desteklenen bir proje tamamlatmış olması gerekir.

c)          Ulusal ya da uluslar arası TÜBİTAK, TÜBA vb. bilimsel ve saygın bir kurum ya da kuruluştan ödül almış olması gerekir.

d)         Türk Patent Enstitüsü tarafından onaylanmış en az 1 patent sahibi olması gerekir.

Tez Tamamlama Ölçütleri

MADDE 24- (1) İlgili enstitü kurulu tezlerin tamamlanmasıyla ilgili kongre bildirisi, yayın vb. bilimsel kriterler koyabilir.

Ulusal ve Uluslar arası ortak programlar

MADDE 25- (1) Ulusal ya da uluslar arası Üniversitelerle birlikte açılan ortak lisansüstü programlarda, derslerin değerlendirilmesi, kredi değerleri, akademik takvim, danışman atama, tez tamamlama ve benzeri tüm hususlarla ilgili usul ve esaslar ilgili yönetmelikler ve anlaşmalar çerçevesinde enstitü kurulunun kararı ve senato onayı ile yapılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

6111 Sayılı Kanunun 171. Ve 172. Maddeleri İle 2547 Sayılı Kanunun 44. ve 46. Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Ve 173. Madde ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 58. Maddenin Lisansüstü Öğrenciler İçin Uygulanma Esasları

Genel hükümler

MADDE 26- (1)Bu kanundan yararlanarak yeni başvuru yapan öğrencilerin intibakları Enstitü Anabilim Dalı (EABD) kurulu kararıyla ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile yapılır.

MADDE 27- (1)  Bu kanundan yararlanarak yeni başvuru yapan ya da yönetmelikte ve senato esaslarında belirtilen hususlardan dolayı yapılan intibaklar da:

a) Öğrencinin daha önce almış olduğu derslerin hangilerinin programın ders yüküne sayılacağına, hangilerinin yeniden alınması gerektiğine veya yeni dersler alıp almayacağına EABD kurulu karar verir.

b)İlgili programın toplam ders sayısının (Seminer dersi dahil) yarısının bir fazlası kadar dersi programa sayılan öğrencinin azami süresinden bir dönem düşülür.

c) Öğrencinin tez konusu ve danışmanı değiştirilip değiştirilmeyeceğine EABD kurulu karar verir.

MADDE 28- (1) Öğrencinin programa izinli olmaksızın kayıt yaptırmadığı süreler azami süreden sayılır.

(2) İntibakı yeniden yapılarak azami süresi başlatılan öğrenciler yasada belirtilen ilave ücretleri ödeyerek öğrenimlerine devam edebilirler.

 

Programa kabul edilen ancak dil şartını yerine getiremeyen öğrenciler

MADDE 29- (1) Dil şartını bir yıl içinde sağlayamayan hazırlık öğrencilerine veya dil şartını sağlaması için bir yıl süreyle izin verilen  öğrencilere verilecek ilave süreler, lisansüstü programın azami süresine sayılır.

(2) Programa kayıt yaptırarak eğitim öğretimine devam eden, ancak yeterlik sınavından önce yabancı dil şartını (İngilizce) sağlayamayan öğrencilerin intibakları yeniden yapılır.

 

Bilimsel Hazırlık Öğrencileri

MADDE 30- (1) Bilimsel hazırlık programını bir yıl içinde tamamlayamayan öğrenciler, sorumlu oldukları derslerden başarılı olana kadar derslere kayıt yaptırırlar, ancak verilen ek süreler lisansüstü programın azami süresine sayılır.

Yüksek Lisans Öğrencileri

MADDE-31 (1) Tezli yüksek lisans programını yönetmelikte belirtilen süre sonunda tamamlayamayan öğrencilerin intibakı yeniden yapılır.

(2) Tezi jüri tarafından kabul edilmeyen veya düzeltilmiş tezi jüri tarafından kabul edilmeyen öğrencilerin programa intibakı yeniden yapılır.

(3) Tezinden iki kez üst üste ya da aralıklı olarak üç kez başarısız olan (U notu alan) öğrencilerin programa intibakı yeniden yapılır.

(4) Öğrencinin tez sınavına girebilmesi için son dönem programa kayıtlı olması ve dönem sonunda başarılı notu alması gerekir.

 

Doktora Öğrencileri

MADDE-32 (1) Doktora programını yönetmelikte belirtilen süre sonunda tamamlayamayan öğrencilerin intibakı yeniden yapılır.

(2) Tezi jüri tarafından kabul edilmeyen veya düzeltilmiş tezi jüri tarafından kabul edilmeyen öğrencilerin programa intibakı yeniden yapılır.

(3) Tezinden iki kez üst üste ya da aralıklı olarak üç kez başarısız olan (U notu alan) öğrencilerin programa intibakı yeniden yapılır.

(4) Öğrencinin tez sınavına girebilmesi için son iki dönem programa kayıtlı olması ve dönem sonunda başarılı notu alması gerekir.

(5) Derslerini yönetmelikte belirtilen süre içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin intibakı yeniden yapılır.

(6) Yönetmelikte belirtilen sürelerde yeterlik sınavına girmeyen ya da yeterlik sınavını belirtilen sürelerde başaramayan öğrencilerin intibakı yeniden yapılır.

(7) Tez önerisi ikinci kez reddedilen öğrencinin intibakı yeniden yapılır.

(8) Doktora yeterlik sonrası alınan dersleri beş dönemde en az CB notu alarak başaramayan öğrencinin intibakı yeniden yapılır.

 

Yürürlük

MADDE 26- (1) Bu esasların yürürlüğe girmesiyle birlikte daha önce senato tarafından ilgili konularda alınmış olan kararlar yürürlükten kalkar.

(2) Bu esaslar ve yapılan değişiklikler senatoda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

İletişim Formu