Gaziantep Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Gaziantep Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine, çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (GAUZEM): Gaziantep Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Gaziantep Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,

e) Üniversite Yönetim Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

 

Merkezin amaçları

MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde bulunan tüm akademik ve idari birimlere yönelik uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve organizasyonuna ilişkin çalışmalar yapmak.

b) Üniversite bünyesinde verilmekte olan derslerin uzaktan eğitim yöntemleri ile verilmesi ve uzaktan eğitime yönelik uygulamaların geliştirilmesini desteklemek, bu çerçevede uzaktan eğitimle ilgili stratejik planlama yapmak.

c) Her türlü bilimsel çalışmaların geliştirilmesini sağlamak, kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmek, analiz etmek, programlar önermek, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.

ç) Faaliyet amacı ve alanı ile ilgili bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik idari, mali ve teknik uygulama esaslarını belirlemek, projeler geliştirmek, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak.

 

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Eğitim ve öğretim faaliyetlerini ön planda bulundurmak kaydıyla; özel veya kamu tüzel kişilerine veya gerçek kişilere, ulusal ve uluslararası kuruluşlara ihtiyaç duydukları alanlarda; uzaktan eğitim yoluyla verilecek eğitim veya sertifika programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenlemek ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, danışmanlık hizmetleri vermek, proje hazırlamak ve yürütmek,

b) Kamu idareleri, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşların talepleri doğrultusunda; görevde yükselme, unvan değişikliği, yeterlik, seçme, kurum içi ve giriş sınavları gibi tüm sınavların şahsen veya internet üzerinden başvuruların alınmasından sonuçların duyurulmasına kadar tüm sınav sürecini yürütmek,

c) Üniversite bünyesinde uzaktan eğitim yoluyla yürütülecek ortak dersler ile ön lisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü eğitim programları için gerekli teknik ve öğretimsel alt yapıyı sağlamak,

ç) Uzaktan eğitimde kullanılacak eğitsel içerikleri, alan uzmanları ile işbirliği içerisinde belirlenen standartlara göre geliştirmek, gerekli destekleri sunmak ve öğrencilerle paylaşmak,

d) Uzaktan eğitim yoluyla verilecek eğitim veya sertifika programları, kurslar, seminerler ve konferanslar gibi öğretim faaliyetlerinde görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

e) Uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilen faaliyetlerin sunucu/istemci altyapı örgütlenmesi, iletişim/etkileşim planlama ve uygulamalarını yapmak, öğrenci destek hizmetleri, ölçme ve değerlendirme çalışmaları, halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerini yapmak,

f) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme çalışmalarını yürütmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

 

Merkezin Yönetim Organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, kurulların toplantı gündemini oluşturmak ve Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak,

c) Merkezin çalışma hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak.

(3) Merkezin faaliyetlerine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin kadrolu öğretim elemanlarından en fazla iki kişi Müdür tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından biri, o da bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenen kişi Müdüre vekâlet eder.

 

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından belirlenen beş öğretim üyesinden oluşur. Seçilen üyelerin görev süresi üç yıldır ve görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kuruluna Rektör, yokluğunda ise Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu, her eğitim öğretim döneminde en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğuyla kararlarını alır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu ağırlıklıdır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararları almak, yıllık çalışma programını hazırlamak,

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,

c) Araştırmacı ve uygulayıcı elemanların, eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek,

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak,

d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak, Müdürün teklifi üzerine çalışma birimlerinin sorumlularını belirlemek,

e) Bölüm başkanlıklarına bildirilmek üzere programda okutulacak ders içerikleri ve program içeriklerinin güncelleştirilmesiyle ilgili tavsiye kararları almak,

f) Programda yer alacak internet içerikleriyle ilgili standartları oluşturmak ve gözden geçirmek, konuyla ilgili bölüm başkanlıklarına tavsiyelerde bulunmak,

g) Uzaktan eğitim faaliyetleri ve mevzuat geliştirme kapsamında, Senatoya ve Üniversite Yönetim Kuruluna sunulması gereken hususlarda karar almak,

ğ) İlgili mevzuat uyarınca gerekli diğer işleri görüşmek ve/veya karara bağlamak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Personel ihtiyacı

MADDE 9 – (1) Merkezin akademik, idarî ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

 

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 10 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamandaki hizmetleri, 21/7/1999 tarihli ve 23762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

 

Demirbaş ve ekipman

MADDE 11 – (1) Merkezin faaliyetleri kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

İletişim Formu